KlausimaiDėmesio:
Savo klausimus, pasiūlymus, pageidavimus ar skundus rašykite el. pašto adresu: ldsermuksnelis@gmail.com Jei norite gauti atsakymą į savo klausimą, siūlymą, pageidavimą ar skundą,  teksto pabaigoje būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą!

Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

Tėvų (globėjų) teisės:
-
Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje.
-
Prašyti direktorės sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
-
Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
-
Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus.

Tėvų (globėjų) pareigos:
-
Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
-
Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
-
Apie vaiko ligą grupės auklėtojai pranešti pirmą ligos dieną.
-
Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Klausimai, siūlymai, pageidavimai ar skundai bus išnagrinėti per 10 dienų.