Teikiama pagalbaVAIKO GEROVĖS UGDYMO KOMISIJA

Vaiko gerovės ugdymo komisijai vadovauja pavaduotoja ugdymui – Regina Jarmulkienė.  
Nariai:
-logopedės Aušra Arlauskaitė ir Julija Pienauskienė;
-socialinė pedagogė Kristina Klimovienė;
-auklėtoja metodininkė Jurgita Šerberienė;
Vaiko gerovės ugdymo komiijos sekretorė - neformaliojo ugdymo pedagogė Karolina Lazdauskytė.

Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ dirba kvalifikuota specialistų komanda:

-Logopedės;
-Bendrosios praktikos slaugytoja-dietistė;
-Socialinė pedagogė;
-Kūno kultūros pedagogė;
-Muzikos pedagogė;
-Menų pedagogė.

Vaikų kalbos raidą stebi ir pagalbą teikia logopedės  metodininkės:  Aušra Arlauskaitė ir Julija Pienauskienė.    
Logopedo funkcijos:

-Gavusi tėvų sutikimus, tiria ir įvertina vaikų kalbą, pildo mokinių kalbos įvertinimo korteles.
-Iki rugsėjo mėn. 15 d. parengia vaikų, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas.
-Komplektuoja vaikų grupes įvairiems sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2–4 vaikai); grupėmis (5–8 vaikai) bei individualiai.
-Organizuoja pratybas (moko vaikus taisyklingai tarti garsus; girdėti ir skirti garsus; pažinti raideles; kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais; pasakoti, sekti pasakas).
-Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimas sppecialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
-Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.
-Bendradarbiauja su miesto pedagogine psichologine tarnyba.
-Ištaisius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, apie korekcinio darbo rezultatus informuoja tėvus, auklėtojas bei vaiką stebi 3 mėnesius.

Neformaliojo ugdymo mokytoja Karolina Lazdauskytė lopšelyje-darželyje "Šermukšnėlis" vaikams veda kūno kultūros užsiėmimus.

Neformaliojo ugdymo mokytojas:

  • organizuoja kūno kultūros užsiėmimus visiems lopšelio-darželio vaikams;
  • saugoja ir stiprina fizinę vaikų sveikatą;
  • pastebi ir šalina vaikų laikysenos ir judėjimo sutrikimus;
  • parenka,  derina ir taiko įvairius judėjimo būdus, garantuojančius tinkamą fizinę vaiko raidą;
  • atsižvelgdamas į gydytojų, PPT išvadas ir rekomendacijas, koreguoja judesio ir padėties sutrikimus;
  • glaudžiai bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais ir vaikų tėvais;
  • inicijuoja ir organizuoja projektus bei šventes susijusias su fizine veikla.Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlis“ vaikų socialinę raidą stebi ir socialinę-pedagoginę pagalbą teikia socialinė pedagogė Kristina Klimovienė.

Socialinio pedagogo darbo kryptys:

-Dirba su asmeniu (individualus darbas) - vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais ugdymo įstaigoje dirbančiais specialistais. 
-Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais turinčiais emocijų ir elgesio problemų, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos bei prevencines programas.
-Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie teisę gauti socialinę - pedagoginę pagalbą.
-Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais pedagogais ir specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį - pedagoginį klimatą, sukurti jaukią ir saugią darbo aplinką.
-Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
-Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
-Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
-Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
-Kartu su grupių auklėtojomis rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.